रत्नागिरी पोलीस शिपाई चालक तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी Pdf download 2021

रत्नागिरी पोलीस शिपाई चालक तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी Pdf download 2021,ratnagiri police shipayi chalak tatpurti niovad va pratiksha yadi pdf downloaf, Ratnagiri police peon driver provisional and merit list 2021 pdf download

रत्नागिरी पोलीस शिपाई चालक तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी Pdf download
रत्नागिरी पोलीस शिपाई चालक तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी Pdf download

पोलीस शिपाई चालक तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी (Provisional Selection & Waiting List)

रत्नागिरी जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती 2019

उमेदवारांकरीता सुचना

रत्नागिरी जिल्हा पोलीस दलाचे आस्थापनेवरील सन 2019 मध्ये रिक्त असलेल्या 44 पोलीस शिपाई पालकांकरीता भरती प्रक्रीया राममण्यत आली होती. दर परतीमध्ये भाग घेतलेल्या गुणवत्ता यातील भटक्या जमातक या बंगातील एका उमेदवाराच्या कागदपमो सुक्ष्मराहत्या छाननी चालू असून प्रस्तुत निर्णमाच्या अधिन राहून भटक्या जमाती या प्रवर्तन के रिक्षा ज्यापैकी एका जागेचा निर्णय राखून ठेवण्यात येत आहे. तसेच उपरीत 43 पोलीस शिपाई चालक पदाची तारपुरती निवड प्रतिसादही मूळ कागदप्रमाणपत्र व भरती निवर्णाची पूर्तता यांच्या अधीन राहून आणि शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील परिपत्रक क्र. एसआरको 1097/प्र.31/95/16- 2.16/03/1999, वासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग सुष्दोपत्रक क्र.संकीर्ण-1118/प्र.क्र.39/16-अ दि.19/12/2018, शासन गृह विभाग क्र. पोलीस 18197प्र.क्र.316/पोल-3 अ. द. 10/12/2020, महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (खेवाप्रवेश) नियम 2019 मधील तरतुदीनुसार खालील प्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

सदर यादी हो तात्पुरती असून त्याबाबत उमेदवारांच्या काही हरकतो/आरोप असल्यास त्या सविस्तरपणे दि.29/12/2021 रोजी 18.00 वा. पर्यंत या कालईमेल आयडी spratnagiri@mahapolice.gov.in या फॉटस्अॅप नं.8888905022 पावर पाठवाव्यात. तद्नंतर आलेल्या कोणत्याही हरकती किया आशेष विचारायलले गाणार नाहीत याची सर्व उमेदवारांनी उमेदवाराने आक्षेप/हरकतीचे ई-मेल/पेटस्अॅप मेस पाठविताना स्वतःचे संपूर्ण नांप आवेदन अर्ज क्रमांक, रोल नंबर क्रमांक आक्षेपाचे स्वस्त PDF पाठवावे.

तात्पुरत्या निवडीमधील उमेदवारांची मूळ कागदपत्रे व प्रमाणपत्रे हो विहोत शासन निर्णय, परिपत्रके, होरात व पोलीस भरती का निर्देश फेर झाल्यानंतर अंतिम निवड यादी तयार करण्यात येणार आहे. या सर्व उमेदवारांनी 6 पासपोर्ट साईज फोटो तसेच परतो संदर्भातील सत्यप्रेष्या दोन संचार दि. 30/12/2021 रोगो की 09.00 वा. पोलीस मुख्यालय, रत्नागिरी येथील परेड मैदानावर न चुकता हजर रहावे. तसेच पूरानो उमेदवास पर एकाच पदासाठी विविध घटकात आवेदन अर्ज सादर न केल्याबाबत मुरु.100/- च्या पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र जाये

पोलीस शिपाई चालदि.30/11/2019 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातील मुदा क्र.11.10 मील/एम पोलीस घटकांत आवेदन अर्ज केलेले आहेत असे आढळून आले तर अरत उमेदवारांची उमेदवारी रद्द केली जाईल. त्याबाचत उमेदवाराचा कोणताही चाकरम्पर

तात्पुरत्या निवड यादी (Provisional Selection List) मधील निवड भरती अनसूयार तर करण्यात येवून त्यांना भरती प्रक्रीयातून बाद करण्यात येईल, त्याबापत उमेदवाराचा कोणताही दातारकरा अपात्र झाल्यास त्याचेतात्पुरत्या त्या यादीतील निवड झालेले सामाजिक/समात आरक्षणातील उमेदवार पर अगर कोणत्याही कारवझाल्यास त्या-त्या प्रवर्गातील प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांची निवड गुणानुक्रमांकानुसार करण्यात येईल. भरती प्रक्रीदरम्प बदल/निर्णय घेण्याचे अधिकार पोलीस भरतो निवड मंडळाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे.

रत्नागिरी

28/12/2021

रत्नागिरी पोलीस शिपाई चालक तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी Pdf download

About Sayli Bhokre

Check Also

राष्ट्रीय साततोटी हौद मंडळ ट्रस्ट कसबा पेठ पुणे

राष्ट्रीय साततोटी हौद मंडळ ट्रस्ट कसबा पेठ पुणे आतुरता आगमनाचीपुण्यातील सुप्रसिद्ध गणपती मंडळ ह्या वर्षी …

आरोग्य भरती रद्द करा, जिल्हा परिषद भरती सुरू करा – विद्यार्थ्यांचा ट्विटर वॉर

आरोग्य भरती रद्द करा, जिल्हा परिषद भरती सुरू करा – विद्यार्थ्यांचा ट्विटर वॉर, Jilha Parishad …

Dr. Babasaheb Ambedkar University Of Technology Recruitment 2022

Dr.Babasaheb Ambedkar University Of Technology Recruitment 2022, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ रायगड (Dr. Babasaheb Ambedkar …

Contact Us / Leave a Reply