स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-12 2022

स्पर्धा परीक्षा महत्वाचे वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ-12 2022 -स्पर्धा महत्वाचे वाक्प्रचार भाग 2 । मराठी वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ…Spardha pariksha vakyaprachar va tyanche artha 2022-Spardha pariksha marathi vkyakran 2022

 • डोळ्यावर धूर येणे – संपत्ती वगैरे गोष्टीनी उन्माद येणे.
 • डोळ्याशी डोळा भिडविणे – नजर भिडविणे.
 • डोळा असणे – एखादी वस्तू मिळावी अशी इच्छा असणे.
 • डोक्यात घोळणे – एक सारखे मनात येणे.
 • डोक्यावर खापर फोडणे – एखाद्यावर निष्कारण ठपका ठेवणे.
 • डोक्यावर मिरी वाटणे – वरचढ होणे.
 • डोके वाजविणे – विचार करणे.
 • डोक्याला हात लावून बसणे – चिंताग्रस्त होऊन बसणे.
 • डोक्यावर बसविणे – लायकीपेक्षा अधिक मान देणे.
 • डोक्यावरचे खांद्यावर येणे – ओझे, कर्ज इ. हलके होणे.
 • डोके टेकणे – हताश होणे.
 • डोके सुन्न होणे – काही एक विचार न सुचणे.
 • डोक्यात थैमान घालणे – एकच विचार पुन्हा पुन्हा मनात येऊन मन अस्वस्थ होणे.
 • डोके वर काढणे – उदयास येणे.
 • डोके मारणे – शिरच्छेद करणे.
 • डोके बधीर होणे – काय करावे ते न सुचणे.

 • डोक्यावरून पाणी फिरणे – एखाद्या गोष्टीचा कळस होणे, परमावधी होणे.
 • डोईजड वाटणे – शिरजोर होणे, भारी असणे.
 • डोईवर हात ठेवणे – आशीर्वाद देणे.
 • डोक्यावरून पाणी जाणे – व्यर्थ जाणे.
 • डोक्यावर बसणे – वरचढ होणे.
 • डोईवर हात फिरविणे – फसविणे.
 • डोईवर शेकणे – नुकसान पोचणे.
 • डोंगर पोखरून उंदीर काढणे – मोठे प्रयास करून थोडी कार्यनिष्पत्ती होणे.
 • ढवळाढवळ करणे – हस्तक्षेप करणे.
 • ढसढसा रडणे – खूप रडणे.
 • ढुंकून पाहणे – मुद्दाम डोके वळवून पाहणे.
 • ढोर कष्ट करणे – खूप कष्ट करणे.
 • ढोलके पिटणे- स्तोम माजवणे
 • तळपायाची आग मस्तकात जाणे – अतिशय संताप होणे.
 • तहान लागली की विहीर खणणे – गरज लागली की धावाधाव करणे.
 • तळहातावर शीर घेणे – जिवाची पर्वा न करता लढणे, जिवावर उदार होणे.
 • तंबी देणे – धाक घालणे, दटावणे.
 • तटस्थ राहणे – अलिप्त राहणे, आश्चर्याने स्तब्ध होणे.
 • तडीस नेणे (जाणे) – यशस्वी रीतीने एखादे काम पूर्ण करणे.
 • तहान भूक विसरणे – तन्मय होणे, तल्लीन होणे.
 • तळ देऊन बसणे – सैन्याचा मुक्काम देणे.

 • तडाखा देणे – प्रहार करणे, आघात करणे.
 • तळ देणे – मुक्काम करणे.
 • तलवार गाजवणे – पराक्रम करणे.
 • तळहाताच्या फोडासारखे वागविणे – काळजीपूर्वक सांभाळणे.
 • तळीराम गार करणे – जवळ द्रव्य जमवून मनाची तृप्ती करणे.
 • तरातरा चालणे – भरभर चालणे.
 • तडास्थ्यापासून सुटणे – तावडीतून सुटणे.
 • तत्वज्ञान लंगडे पडणे – कोणताही विचार लंगडा (अपुरा) वाटणे.
 • तळी भरणे – मदत करणे.
 • तमा न वाटणे – पर्वा न वाटणे. (तमा नसणे)
 • तळी उचलणे – अनेकजण मिळून एखाद्याला अधिकारच्युत करणे.
 • तदाकार होणे – एकरुप होणे.
 • तारांबळ उडणे – अतिशय घाई होणे, गडबड उडणे.
 • ताणून देणे – निवांत झोपणे.
 • तावडीत सापडणे – कचाट्यात सापडणे.
 • तापल्या तव्यावर पोळी भाजून घेणे – मिळालेल्या संधीचा फायदा उठविणे.
 • ताकाला जाऊन भांडे लपविणे – एखाद्या गोष्टीबद्दल इच्छा असूनही लज्जेने ती इच्छा नाही असे दाखविणे.
 • ताव चढणे – जोर चढणे, राग येणे.
 • तावडीतून सुटणे – कचाट्यातून सुटणे.

 • ताळमेळ नसणे – एका गोष्टीचा दुस-या गोष्टीशी काहीही संबंध नसणे.
 • ताळ्यावर आणणे – योग्य समज देणे.
 • ताटाखालचे मांजर होणे – अंकित जाणे, लाचार होणे.
 • ताल (ताळ) सोडणे – घरबंद नसणे.
 • तारे तोडणे – वेड्यासारखे भाषण करणे.
 • तार छेडली जाणे – भावना उत्कटपणे जागृत होणे.
 • तांडवनृत्य करणे – थयथयाट करणे. ताप देणे – त्रास देणे.
 • ताबूत थंडे होणे – आवेश ओसरणे.
 • तिष्ठत बसणे – वाट पहात बसणे.
 • तिलांजली देणे – वस्तूवरचा हक्क सोडणे.
 • तिखटमीठ लावून सांगणे – अतिशयोक्ती करून सांगणे.
 • तिरपीट उडणे – गोंधळून जाणे.
 • तिळपापड होणे – अंगाचा संताप होणे.
 • तुटून पडणे – निकाराचा हल्ला करणे, जोराने कामास लागणे.
 • तुणतुणे वाजवणे – क्षुल्लक गोष्ट पुन्हा पुन्हा सांगत सुटणे.
 • तुच्छ लेखणे – हलके मानणे, कमी मानणे.
 • तुच्छतेने पाहणे – तिरस्काराने पाहणे.
 • तूट येणे – नुकसान होणे.

 • तेळपट येणे – नाश होणे.
 • त्रेधा तिरपीट उडणे – धांदल उडणे.
 • त्रेधा उडणे – हाल होणे.
 • तोरा मिरविणे – दिमाख दाखविणे.
 • तोलास तोल देणे – बरोबरी करणे.
 • तोफ डागणे – रागावून खूप बोलणे, तोफेतून गोळे सोडणे.
 • तोल सुटणे – ताबा सुटणे.
 • तोफेच्या तोंडी देणे – संकाटात लोटणे.
 • तोड नसणे – उपाय नसणे.
 • तोडगा काढणे – मार्ग शोधून काढणे. (तोड काढणे)
 • तोंड टाकणे – वाटेल ते बोलणे.
 • तोंड गोड करणे – आनंद व्यक्त करण्यासाठी गोड पदार्थ खायला देणे.
 • तोंड शिवणे (मूग गिळून गप्प) – गप्प राहणे, काही न बोलणे.
 • तोंड देणे – सामना करणे, झुंजणे.
 • तोंडात काही न राहणे – माहीत असलेली गोष्ट मनात ठेवता न येणे.
 • तोंडाचा पट्टा सुरु करणे – एक सारखे बोलत राहणे.
 • तोंडचे पाणी पळणे – अतिशय घाबरणे, भयभीत होणे.
 • तोंडाची वाफ दवडणे – निष्फळ बोलणे.
 • तोंडात बोट घालणे – आश्चर्य वाटणे, अश्चर्यचकित होणे.
 • तोंडाला पाने पुसणे – चांगलेच फसविणे, दगा देणे.
 • तोंडाला पाणी सुटणे – हाव निर्माण होणे, लोभ उत्पन्न होणे.
 • तोंडावाटे ब्र न काढणे – एक ही शब्द न उच्चारणे.
 • तोंड लागणे – युद्धास सुरुवात होणे.
 • तोंड सोडणे – अपशब्द बोलणे, वाटेल तसे बोलणे.

 • तोंडाला कुलूप लावणे – एकदम गप्प बसणे.
 • तोंडात शेण घालणे – समाजात छिःथू होणे, फजिती होणे.
 • तोंडावर येणे – अगदी जवळ येणे.
 • तोंड काळे करणे – दृष्टीआड होणे, नाहीसे होणे.
 • तोंडाला मिठी बसणे – वीट येणे, कंटाळा येणे.
 • तोंड गोरेमोरे होणे – ओशाळणे.
 • तोंड चुकविणे – तोंड लपविणे.
 • तोंड रंगविणे – मारणे.
 • तोंडी लागणे – उलट उत्तर देणे.
 • तोंडी खीळ पडणे – तोंड बंद होणे.
 • तोंडास तोंड लागणे – भांडणाला सुरवात करणे.
 • तोंड फिरविणे – नाराजी प्रकट करणे.
 • तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार – मुकाय्याने दुःख सहन करणे.
 • तोंड आवरणे – गप्प बसणे.
 • तोंडावाटे ब्र काढण्याची चोरी असणे – एकही शब्द उच्चारण्याची सोय नसणे.
 • तोंडावर सांगणे – समक्ष सांगणे.
 • तोंडास तोंड देणे – प्रत्युत्तर करून भांडण वाढविणे.
 • तोंड सुख घेणे – यथेच्छ बोलणे.
 • तोंड सुरु होणे – बोलणे सुरू होणे.
 • तोंड सांडणे – अमर्याद बोलणे.
 • तोंडाचे बोळके होणे – तोंडातले दात पडणे.
 • तोंडावर तुकडा टाकणे – गप्प बसावे म्हणून थोडेसे काही देणे.
 • तोंडावर हात फिरविणे – गोड बोलून फसविणे.
 • तोंड धरणे – बोलण्याची मनाई करणे.
 • तोंड दिसणे – बोलणारा वाईट ठरणे.
 • तोंड दाबणे – उलट बोलू न देणे.
 • तोंड घालणे – दोघांच्या संभाषणात तिस-याने बोलू लागणे.
 • तोंड पहात बसणे – विवंचनेत पडणे.
 • तोंड वाजविणे – बडबडणे.

About Sayli Bhokre

Check Also

राष्ट्रीय साततोटी हौद मंडळ ट्रस्ट कसबा पेठ पुणे

राष्ट्रीय साततोटी हौद मंडळ ट्रस्ट कसबा पेठ पुणे आतुरता आगमनाचीपुण्यातील सुप्रसिद्ध गणपती मंडळ ह्या वर्षी …

आरोग्य भरती रद्द करा, जिल्हा परिषद भरती सुरू करा – विद्यार्थ्यांचा ट्विटर वॉर

आरोग्य भरती रद्द करा, जिल्हा परिषद भरती सुरू करा – विद्यार्थ्यांचा ट्विटर वॉर, Jilha Parishad …

Dr. Babasaheb Ambedkar University Of Technology Recruitment 2022

Dr.Babasaheb Ambedkar University Of Technology Recruitment 2022, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ रायगड (Dr. Babasaheb Ambedkar …

Contact Us / Leave a Reply